Kursdato
18/3/24 9:00
Varighet
Elæring + 1 time webinar (for å svare på spm)
Pris
890 + mva
Språk
Norsk
Format
Spillbasert elæring + tidpunktet over er webinaret

Om kurset

Om kurset

Fra 24. august 2023 må alle som bruker eller håndterer diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter ha fullført opplæring i sikker bruk. Diisocyanater kan du finne i flere produkter. Eksempler kan være; byggeskum, lim, maling, lakk, tetningsmasser, industrielle blandinger og produkter eller kunstgips.

Om du lurer på om deres produkter inneholder diisocyanater kan du sjekke stoffkartoteket (sikkerhetsdatablad), spørre leverandør eller lokal BHT om bistand.

FIDL har utviklet et spillbasert kurs i diisocyanater sammen med oss i Medco dinHMS. Kurset tar rundt en time å gjennomføre og kan tas rett fra telefonen eller datamaskinen, og kombineres med et webinar etter krav om muntlig diskusjon.

Arbeidsplasstilpasset opplæring

Dersom ansatte i deres virksomhet jobber med produkter som inneholder diisocyanater i følgende prosesser, kan det også være nødvendig med virksomhets tilpasset opplæring. Dvs. et undervisningsopplegg som er tilpasset deres produkter og arbeidsmetoder. Dette kan gjelde arbeid som:

• Håndtering av åpne blandinger ved romtemperatur (herunder i skumtunneler).

• Spraying i en ventilert kabin.

• Pålegging med rull.

• Pålegging med pensel.

• Pålegging ved dypping og helling.

• Håndtering eller mekanisk etterbehandling av ufullstendig herdede produkter som ikke lengre er varme, eller nylig herdede, fortsatt varme.

• Rengjøring og avfall.

• Støperianvendelser

• All annen bruk med lignende eksponering ved opptak gjennom huden og/eller ved innånding.

Dersom dere driver med disse operasjonene, kan dere kan ta kontakt med nærmeste Medco dinHMS-avdeling, hvor lokalyrkeshygieniker kan bistå med å lage et opplegg tilpasset deres virksomhet. Da kombineres ofte FIDL-kurset med et besøk på arbeidsplassen, men det er også mulig med fullt undervisningsopplegg på arbeidsplassen.

Hva er egentlig diisocyanater?

Isocyanater er en fellesbetegnelse på kjemiske stoffer med en eller flere funksjonelle isocyanatgrupper (NCO) i molekylstrukturen. Isocyanater kan bestå av en (mono-) eller flere (di- og tri-) isocyanat-grupper. Diisocyanater er molekyler som inneholder to isocyanatgrupper. Til og med små mengder med diisocyanater kan være helseskadelig. Det kan gi skade på luftveier, gi irritasjon på hud og i øyne, være kreftfremkallende og gi overfølsomhet og føre til allergiske reaksjoner.

Læringsmål for kurset:

Kunnskaper: Deltakeren skal kunne forstå og forklare

• hva diisocyanater er, og i hvilke industrier dette anvendes

• viktigheten av informasjon om og merking av kjemikalier, herunder diisocyanater

• hvordan eksponering for diisocyanater kan forårsake en rekke helseproblemer

• forhold ved de ulike arbeidsmiljøene som kan medføre risikoer for uønskede hendelser

• sannsynlighet for og konsekvensene av slike hendelser ut fra en forelagt risikosituasjon

• relevante tiltak som kan redusere sannsynlighet for risikoen

• ulike forebyggende tiltak som angår mennesker, metoder, miljø og materiell

• ulike nødprosedyrer og beredskapsplaner knyttet til søl, lekkasjer og annen eksponering

• hvordan BHT kan samarbeide med personer og virksomheter om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen

Ferdigheter: Deltakeren skal være i stand til å

• gjenkjenne hva diisocyanater er, og være bevisst på hvordan de nye kravene kan bli sanksjonert gjennom pålegg og overtredelsesgebyr

• kunne gjenkjenne kjemikaliet diisocyanat, og identifisere farer og risikoer knyttet til eksponering.

• gjenkjenne ulike symptomer og helserisikoer knyttet til typer av eksponering av diisocyanater

• kunne gi fagkyndige råd i prosesser med å identifisere risiko, anslå sannsynligheter og konsekvenser og vurdere forebyggende tiltak

• kunne redegjøre for hvilke tiltak og rutiner arbeidsplassen kan iverksette ved arbeid med diisocyanater

• velge og bruke riktig verneutstyr ut fra fastsatte krav i regelverk, bruksanvisning og bedriftsinterne krav

• delta i arbeidsprosesser i egen virksomhet knyttet til nødsituasjon og førstehjelp

• gjenkjenne og forstå situasjoner som kan oppstå i virksomheten i prosesser med å evaluere arbeidsbetingelser og forebygge arbeidsrelaterte helseplager, sykdom og skader

Generell kompetanse: Det er forventet at deltakeren vil være i stand til å kunne anvende tilegnede kunnskaper og ferdigheter fra kurset til å reflektere over og vurdere verdien av opparbeidet kunnskap.

Hva vi går gjennom

Kursinnhold:

  • Hva er diisocyanater?
  • REACH
  • Informasjon og merking av kjemikalier
  • Helsefaren med diisocyanater
  • Ulykker og risikovurdering
  • Forebyggende tiltak
  • Nødsituasjon og førstehjelp
  • Bistand til virksomheter

Gjennomføring:

Kurset gjennomføres som kombinert e-læring ogwebinar. E-læringen gjennomføres som spill via app på telefon eller nettbrett,og kan også gjennomføres på PC/Mac. Man har tilgang til kurset i 12 måneder frabestillingsdato. Dette kombineres med webinar etter krav om muntlig diskusjon.

Kursholdere

Lillian Raudsandmoen
Lillian Raudsandmoen
Yrkeshygieniker/HMS-rådgiver
Signe Holst-Larsen
Signe Holst-Larsen
Yrkeshygieniker/HMS-rådgiver
Signe Holst-Larsen
Meld deg på

Meld deg på her

Form User Icon
Form User Icon
Form User Icon
Form Email Icon
Form Phone Number
Form Phone Number
Ikon av lokasjonspil
Form User Icon
Form User Icon
Ikon av snakkeboble
Eller
Phone Call
02022
Takk, du er nå påmeldt!
Det skjedde en feil!

Kurset er fullt

Vennligst ta kontakt med oss.