Kursdato
18/3/24 9:00
Varighet
Elæring pluss en time webinar (for å svare på spm)
Pris
890 + mva
Språk
Norsk
Format
Spillbasert elæring + tidpunktet over er webinaret

Om kurset

FIDL har utviklet et spillbasert kurs i diisocyanater sammen med ossi Medco dinHMS.Kurset tar rundt en time å gjennomføre og kan tas rett fra telefonen ellerdatamaskinen, og kombineres med et webinar etter krav om muntlig diskusjon.

Hva er egentlig diisocyanater?

Isocyanater er en fellesbetegnelse på kjemiske stoffer med en eller flerefunksjonelle isocyanatgrupper (NCO) i molekylstrukturen. Isocyanater kan beståav en (mono-) eller flere (di- og tri-) isocyanat-grupper. Diisocyanatermolekyler som inneholder to isocyanatgrupper. Til og med små mengder meddiisocyanater kan være helseskadelig. Det kan gi skade på luftveier, giirritasjon på hud og i øyne, være kreftfremkallende og gi overfølsomhet og føretil allergiske reaksjoner.

Arbeid med risiko for eksponering for isocyanater:

 • Billakkering     og ruteliming
 • Overflatebehandling     med plastholdig maling eller lakk
 • Møbelproduksjon
 • Sveising,     lodding og skjæring av overflatebehandlet metall
 • Produksjon     og omarbeiding av uretanskumplast
 • Herding     av polyester, polyeterer og epoxyharpikser
 • Kjernelaging     i støperi
 • Brannslukking     i hus, skip og biler

Læringsmål:

Kunnskaper: Deltakeren skal kunne forstå og forklare

 • hva     diisocyanater er, og i hvilke industrier dette anvendes
 • viktigheten     av informasjon om og merking av kjemikalier, herunder diisocyanater
 • hvordan     eksponering for diisocyanater kan forårsake en rekke helseproblemer
 • forhold     ved de ulike arbeidsmiljøene som kan medføre risikoer for uønskede     hendelser
 • sannsynlighet     for og konsekvensene av slike hendelser ut fra en forelagt risikosituasjon
 • relevante     tiltak som kan redusere sannsynlighet for risikoen
 • ulike     forebyggende tiltak som angår mennesker, metoder, miljø og materiell
 • ulike     nødprosedyrer og beredskapsplaner knyttet til søl, lekkasjer og annen     eksponering
 • hvordan     BHT kan samarbeide med personer og virksomheter om helse, miljø og     sikkerhet på arbeidsplassen


Ferdigheter: Deltakeren skal være i stand til å

 • gjenkjenne     hva diisocyanater er, og være bevisst på hvordan de nye kravene kan bli     sanksjonert gjennom pålegg og overtredelsesgebyr
 • kunne     gjenkjenne kjemikaliet diisocyanat, og identifisere farer og risikoer     knyttet til eksponering.
 • gjenkjenne     ulike symptomer og helserisikoer knyttet til typer av eksponering av     diisocyanater
 • kunne     gi fagkyndige råd i prosesser med å identifisere risiko, anslå     sannsynligheter og konsekvenser og vurdere forebyggende tiltak
 • kunne     redegjøre for hvilke tiltak og rutiner arbeidsplassen kan iverksette ved     arbeid med diisocyanater
 • velge     og bruke riktig verneutstyr ut fra fastsatte krav i regelverk,     bruksanvisning og bedriftsinterne krav
 • delta     i arbeidsprosesser i egen virksomhet knyttet til nødsituasjon og førstehjelp
 • gjenkjenne     og forstå situasjoner som kan oppstå i virksomheten i prosesser med å     evaluere arbeidsbetingelser og forebygge arbeidsrelaterte helseplager,     sykdom og skader

Generell kompetanse: Det er forventet at deltakeren vil være i stand til å kunneanvende tilegnede kunnskaper og ferdigheter fra kurset til å reflektere over ogvurdere verdien av opparbeidet kunnskap.

Hva vi går gjennom

Kursinnhold:

 • Hva er diisocyanater?
 • REACH
 • Informasjon og merking av kjemikalier
 • Helsefaren med diisocyanater
 • Ulykker og risikovurdering
 • Forebyggende tiltak
 • Nødsituasjon og førstehjelp
 • Bistand til virksomheter

Gjennomføring:

Kurset gjennomføres som kombinert e-læring ogwebinar. E-læringen gjennomføres som spill via app på telefon eller nettbrett,og kan også gjennomføres på PC/Mac. Man har tilgang til kurset i 12 måneder frabestillingsdato. Dette kombineres med webinar etter krav om muntlig diskusjon.

Kursholdere

Lillian Raudsandmoen
Lillian Raudsandmoen
YRKESHYGIENIKER UNDER SERTIFISERING
Meld deg på

Meld deg på her.

Form User Icon
Form User Icon
Form User Icon
Form Email Icon
Form Phone Number
Form Phone Number
Ikon av lokasjonspil
Form User Icon
Form User Icon
Ikon av snakkeboble
Eller
Phone Call
02022
Takk, du er nå påmeldt!
Det skjedde en feil!

Kurset er fullt

Vennligst kontakt oss på post@medco-dinhms.no eller 02022 for å høre om ventelisteplass.