Yrkeshygiene, tjeneste, Medco dinhms

Hva gjør en yrkeshygieniker?

En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer. Videre hjelper vi med råd og tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko. Vi benytter norsk og internasjonalt regelverk og standarder. Bakgrunnen for beslutninger og råd gjøres ut fra risikovurdering og aktiviteter innen systematisk HMS-arbeid.

I dagens arbeidsklima har yrkeshygiene blitt en viktig faktor for HMS-arbeidet. Sentralt i dette arbeidet ligger identifikasjon og kartlegging av biologiske, fysiske og kjemiske arbeidsmiljøfaktorer.

HMS er i tillegg lovpålagt og nødvendig for utvikling av gode arbeidsplasser. Som din bedriftshelsetjeneste, hjelper vi deg med vurdering av helserisiko, og påvirkningen yrkeshygieniske forhold kan få i forhold til helseskader. Vi hjelper deg med utvikling av gode rutiner og forslag til forebyggende tiltak.

Kontakt oss

Yrkeshygienisk rådgivning

Medco dinHMS kartlegger yrkeshygieniske og fysiske forhold i arbeidsprosesser,
gir råd og foreslår konkrete tiltak til forbedring.

Eksempler på kartleggingsområder er:

 • Fysisk arbeidsmiljø
 • Temperatur/Luftfuktighet/ CO2
 • Støv og asbest analyser
 • Belysning og lysforhold
 • Vibrasjoner
 • Inneklima
 • Støy

Kjemisk arbeidsmiljø

 • Kjemikalier (gasser, damper)
 • Støv og røyk med analyse av innhold

Biologisk arbeidsmiljø

 • Muggsopp
 • Dyreallergener
 • Biologisk materiale (virus, bakterier)

Alle våre prosesser er forankret i Arbeidstilsynet sine forskrifter, retningslinjer og standarder.

Yrkeshygiene

Grenseverdier utgjør et viktig grunnlag for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og i de risikovurderinger som virksomheten er forpliktet til å gjennomføre. Grenseverdiene er satt til bruk ved vurdering av arbeidsmiljø-standarden på arbeidsplasser der luften er forurenset. De benyttes som grunnlag for vurdering av eksponering i forbindelse med kartlegging, målinger og vurderinger av arbeidstakernes eksponering for kjemiske stoffer og forurensninger. Grenseverdier settes ut fra toksikologiske og medisinske vurderinger, men tekniske og økonomiske hensyn utgjør ofte en betydelig del av grunnlaget. Selv om verdien blir overholdt, er en derfor ikke sikret at det ikke kan oppstå helseskader eller ubehag.

Risikoanalyser tilpasset din bedrift

Forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhet § 5.6 krever skriftlig dokumentasjon på at det er gjort en risikovurdering av de ansattes arbeidsmiljø. Dette gjelder også håndtering og lagring av kjemikalier. Ut fra risikovurderingen skal det utarbeides tilhørende planer og tiltak.

HMS-yrkeshygiene

All yrkesrelatert sykdom og skade kan forebygges
I et slikt perspektiv blir forebygging av sykdom og skade viktig. Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) har definert yrkeshygiene til å omfatte «Identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til forebyggende tiltak».

Biologisk arbeidsmiljø
Risikovurdering inneholder også rådgiving om verne- og smittereduserende tiltak og videre oppfølging av arbeidstaker gjennom målrettet helsekontroll.

Belysning
Yrkeshygieniker hjelper med måling av belysningsstyrke og vurdering av lysforhold på arbeidsplassen.

Kjemisk arbeidsmiljø og inneklima
Kjemisk arbeidsmiljø og inneklimaproblematikk er ofte en kombinasjon av flere faktorer. Det vil i de fleste tilfeller være nødvendig med kartlegging av forskjellige faktorer som inngår i risikovurderingen før gjennomføring av vernetiltak.

Hvorfor kartlegging og risikovurdering?
Kartlegging foretas med tanke på å avdekke og forebygge inneklima- og helseplager hos arbeidstaker. Ulike faktorer som temperatur, luftfuktighet, trekk, lukt, støy, belysningsforhold, kjemisk og biologisk luftforurensning, kan enkeltvis eller i
kombinasjon gi inneklima- og helseplager.

Kartlegging inngår i risikovurderingen av forhold på arbeidsplassen både til vanlig og når det oppstår uønskede hendelser.

Hva inngår i kartlegging og risikovurdering?
Det gjennomføres yrkeshygienisk befaring på arbeidsplassen der kartleggingen skal foregå.

Det utarbeides yrkeshygienisk rapport med kartleggingsfunn, forslag til vernetiltak.

For videre oppfølging kan yrkeshygieniker delta på informasjonsmøte på arbeidsplassen med fremlegging av yrkeshygienisk rapport.

Hva sier våre ansatte

Måling forebygger helseskader
"Måling og vurdering av medarbeideres eksponering for kjemiske stoffer og forurensing, gir deg mulighet for forebygging og utvikling av tiltak som hindrer arbeidsskader og sykefravær."
Anneke Bruno, Yrkeshygieniker
Utvikling av gode HMS rammer for lovpålagte grenseverdier
"Hvilke valg vi som yrkeshygienikere gjør i forhold til grenseverdier er kritisk i forhold til hvordan vi kan bidra til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø."
Hans Tore Smevold, Yrkeshygiene.no
HMS - ha kontroll på inneklimaet
"Hørselstap og andre skader som er forårsaket av støy, regnes som arbeidsrelatert sykdom. Dette er den vanligste arbeidsrelaterte skaden som meldes til Arbeidstilsynet."
Martin Hole, HMS-rådgiver og yrkeshygieniker
Utvikling av gode HMS rammer for lovpålagte grenseverdier
"Alle arbeidsplasser skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Yrkeshygienikerne hjelper med risikovurderinger og utfører målinger av kjemisk og fysisk arbeidsmiljø som et ledd i dette."
Martin Hole, Yrkeshygieniker
Yrkeshygiene

Hva vi kan tilby

 • Kartlegging av arbeidsmiljø
 • Tilpasset kartlegging
 • Tiltak og oppfølging
 • Arbeidsmedisin og legetjeneste
 • Kurs
 • Tilgjengelig fagpersonell
 • Rask time
 • Gode tekniske løsninger

Kontaktinformasjon

Her kan du komme i kontakt med oss

Ikon av person
Ikon av koffert
Ikon av konvolutt
Ikon av telefon
Er din bedrift eksisterende kunde?
Ikon av binders
Ikon av lokasjonspil
Ikon av snakkeboble
Eller
Ikon av telefon
02022
Takk, skjemaet ditt er sendt inn!
Det skjedde en feil!
Simple Service Icon

Engasjert

Svært mange av våre ansatte har arbeidet i selskapet i en årrekke. De er ekstremt engasjerte og dedikerte til sine kunder. Alle kunder av Medco dinHMS får en fast HMS-rådgiver som blir kjent med selskapet.
Simple Service Icon

Faglig

Dette gjør vi ved å være kontinuerlig faglig oppdatert.
Vi har spisskompetanse i bredden av det HMS-faglige og arbeidsmedisinske området
Simple Service Icon

Målrettet

Våre ansatte jobber målrettet for at du som kunde skal få bistand fra oss til å nå dine mål. Det være å holde sykefraværet lavt, godt HMS arbeid, eller å få smilefjes fra Mattilsynet. Vi hjelper deg.
Simple Service Icon

Pålitelig

Sist men ikke minst er vi pålitelige. Man kan stole på oss. Våre ansatte er punktlige, bistår på en profesjonell måte, og følger opp som avtalt. Til avtalt pris.