HMS tjeneste, Medco dinHMS

Godt arbeidsmiljø

Bedre arbeidsmiljø og redusert sykefravær, kan oppnås gjennom utvikling av gode HMS- rutiner.

Valg av metode

Problemområde, arbeidets art, antall ansatte,
type virksomhet og lignende, påvirker hvilken type arbeidsplassundersøkelse eller kartleggingsmetode som brukes.

For blant annet å oppfylle lovpålagte krav og avdekke risikoområder, har Medco dinHMS  utviklet ulike verktøy for kartlegging. Vi hjelper din bedrift med å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og helseplager gjennom å iverksette tiltak og utvikle handlingsplaner.

«Ved å identifisere ulike faktorer i arbeidsmiljøet som kan gi helseskader er vi i stand til å drive forebyggende arbeid, og i noen tilfeller drastisk redusere sykefraværet».

Ingrid Rommetveit
HMS-ingeniør og HMS-rådgiver
Kontakt oss

HMS-rådgivning

Trenger du prosesser og verktøy som omfatter de viktigste arbeidsmiljøfaktorene?

Dette er noen av de viktigste:

 • Biologiske
 • Kjemiske
 • Fysisk tilrettelegging
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Organisasjonsrelaterte
 • Ergonomiske

HMS-kartlegging

Våre kartlegginger for kunder kan for eksempel omfatte psykososiale kartlegginger. Her er det en rekke varianter som vår virksomhet er sertifisert på. Spesialister i organisasjon/ledelse og HMS gjennomfører hovedsakelig disse, men i noen tilfeller er det nødvendig med organisasjonspsykologer som vi samarbeider med. Trenger du ergonomiske kartlegginger på kontoret eller «ute i felt» på din virksomhets arbeidsplass? Våre ergoterapeuter kan bistå deg i prosessen, både for fysisk- og psykososialt arbeidsmiljø.

HMS-risikovurdering

Enhver bedrift må gjennomføre risikovurderinger. Dette stammer fra krav i de «nye» HMS-forskriftene, Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven.

For å sikre et godt arbeidsmiljø og at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, plikter enhver arbeidsgiver å sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten (internkontroll).

Risikovurdering er en del av denne lovpålagte internkontrollen.

Hensikten med risikovurdering er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Risikovurdering er kvalitetssikring. Målet er å unngå skader på arbeidsplassen. Regler om risikovurdering finnes i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Når og hvor ofte skal risikovurdering gjøres? Risikovurdering skal være et kontinuerlig arbeid, og skal gjennomføres jevnlig. I tillegg bør det gjennomføres risikovurdering når det har skjedd endringer som kan få betydning, som for eksempel innkjøp av maskiner og utstyr, ombygninger og flere nyansatte

Hva er risikovurdering? En risikovurdering kan gjennomføres på flere måter, og tar utgangspunkt i en kartlegging av farekilder i virksomheten. Systematisk forebygging av risiko og farer kan gjennomføres i tre trinn:

 • Kartlegging
 • Risikoanalyse
 • Plan og tiltak

Sammen med hvem skal risikovurdering gjøres? Risikovurderingen skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. I komplekse arbeidsmiljøer kan risikovurdering være en krevende oppgave. I slike sammenhenger bør bedriften støtte seg på fagpersonale som for eksempel bedriftshelsetjenesten eller bedriftens eget HMS-personale.

Ref: systematisk HMS-arbeid >>

Les mer om lovpålagt bedriftshelsetjeneste. Arbeidstilsynet>>

Påfyll av kunnskap?
Sjekk ut arbeidstilsynet sine webinarer>>

Kartlegging og risikovurdering

Hva vi kan tilby

 • Kartlegging av arbeidsmiljø
 • Tilpasset kartlegging
 • Tiltak og oppfølging
 • Arbeidsmedisin og legetjeneste
 • Kurs
 • Tilgjengelig fagpersonell
 • Rask time
 • Gode tekniske løsninger

Kontaktinformasjon

Her kan du komme i kontakt med oss

Ikon av person
Ikon av koffert
Ikon av konvolutt
Ikon av telefon
Er din bedrift eksisterende kunde?
Ikon av binders
Ikon av lokasjonspil
Ikon av snakkeboble
Eller
Ikon av telefon
02022
Takk, skjemaet ditt er sendt inn!
Det skjedde en feil!
Simple Service Icon

Engasjert

Svært mange av våre ansatte har arbeidet i selskapet i en årrekke. De er ekstremt engasjerte og dedikerte til sine kunder. Alle kunder av Medco dinHMS får en fast HMS-rådgiver som blir kjent med selskapet.
Simple Service Icon

Faglig

Dette gjør vi ved å være kontinuerlig faglig oppdatert.
Vi har spisskompetanse i bredden av det HMS-faglige og arbeidsmedisinske området
Simple Service Icon

Målrettet

Våre ansatte jobber målrettet for at du som kunde skal få bistand fra oss til å nå dine mål. Det være å holde sykefraværet lavt, godt HMS arbeid, eller å få smilefjes fra Mattilsynet. Vi hjelper deg.
Simple Service Icon

Pålitelig

Sist men ikke minst er vi pålitelige. Man kan stole på oss. Våre ansatte er punktlige, bistår på en profesjonell måte, og følger opp som avtalt. Til avtalt pris.