Riktig valg av åndedrettsvern

Åndedrettsvern er personlig beskyttelsesutstyr, som skal beskytte brukerens luftveier mot inhalasjon av skadelige stoffer. Riktig type åndedrettsvern må velges for å gi tilstrekkelig beskyttelse. Vernet må passe til forurensingen og arbeidet. Støvmasker beskytter ikke mot gass, og halvmasker beskytter ikke mot oksygenmangel. Du skal her få en liten innføring i hvordan man velger riktig type åndedrettsvern.  Man har to hovedtyper åndedrettsvern; filtrerende og luftforsynt (trykkluft/motordrevet).

 

Åndedrettsvern bør benyttes ved:

  • Opphold eller arbeid i forurenset atmosfære utenat andre vernetiltak er innført
  • Fjerning av søl eller forurensning
  • Vedlikehold og rengjøring
  • Korte arbeidsoperasjoner med høy forurensning

 

Før åndedrettsvern innføres skal arbeidsgiver vurdere andre risikoreduserende tiltak:

  • Fjerne risikoen (innbygging, ventilasjon, endring i prosess
  • Erstatte farlige stoff med mindre farlige(substitusjon)
  • Redusere antall arbeidstakere som blir eksponert
  • Begrense arbeidstiden

 

Når man velger åndedrettsvern, skal CE-merkeutstyr velges. Selv om et åndedrettsvern er CE-merket betyr ikke dette at det gir tilstrekkelig beskyttelse i alle situasjoner.  

 

Åndedrettsvern bør bare benyttes i en begrenset tidsperiode daglig. Hvis arbeidet er planlagt å overstige én time, bør det fra starten av arbeidet brukes motorassistert eller lufttilført åndedrettsvern. Åndedrettsvern bør ifølge Arbeidstilsynet ikke brukes mer enn totalt tre timer daglig av hensyn til arbeidstakernes helse og velferd.

Hvordan velge riktig type åndedrettsvern

Åndedrettsvernet som velges må gi tilstrekkeligbeskyttelse og være riktig tilpasset brukeren – dette er arbeidsgivers ansvar.

For å velge riktig vern er det viktig å kjenne konsentrasjonen av de helsefarlige stoffene arbeidstakerne kan eksponeres for, og formen forurensningen opptrer i (for eksempel partikler, gasser og damper).

 

Åndedrettsvern deles inn i to hovedgrupper:

  • Filtrerende åndedrettsvern (filterbeskyttelse, støvmaske og filtermake): Luften går gjennom et filter som renser luften. Filtre fjerner forurensninger, men tilfører ikke luften oksygen. Man kan velge mellom hel- og halvmasker med filter som kan skiftes ut, og motor- eller vifteassistert åndedrettsvern.
  • Luftforsynt åndedrettsvern(trykkluftsystem/pressluftapparater): Her får bruker tilført luft frauforurenset kilde. Denne formen for vern skal alltid brukes når luften ikke inneholder nok oksygen, eller der forurensningens art og konsentrasjon er ukjent.

 

Valg av filtertype vil være avhengig av om den ansatte kan eksponeres for støv, gasser, aerosoler eller damper.  

Filtermasker (støvmasker) deles inn i filterklasser etter hva de beskytter mot og filtreringseffektivitet, for eksempel P1 brukes når partiklene er ufarlig, P2 brukes ved partikler som har lav giftighet eller P3 brukes når partiklene er giftig eller svært giftig.

Gassfilter deles inn i fargekode og bokstavkode etter hvilke kjemikalier de beskytter mot. Hvilket gassfilter som er anbefalt finner dere i kjemikalets sikkerhetsdatablad, punkt 8.  

 

Arbeidsgiver skal sørge for at alle ansatte får opplæring i bruk av riktig åndedrettsvern og at det er utarbeidet en instruks for bruk, oppbevaring, vedlikehold og renhold av åndedrettsvern-inkludert skifte av filter. Husk at skjeggstubber fører alltid til lekkasje. Bruk av filtermaske krever glattbarbering.  Det er også viktig å være klar over at vernet er personlig og ikke skal brukes av andre arbeidstakere.

Relaterte artikler