Vold og trusler er et arbeidsmiljøproblem og kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte ansatte dersom man rammes.

Fullt forsvarlig arbeidsmiljø
Dessverre ser vi at flere og flere blir utsatt for enten vold eller trusler når de er på jobb. Tall fra levekårsundersøkelsen i arbeidsmiljø, viser at ca 16 prosent var blitt utsatt for enten vold, trusler eller trakassering på jobb, og det antas at det er store mørketall her fordi det er ikke alle som gir beskjed hvis de har blitt utsatt for hendelser. «Det er en del av jobben» får jeg ofte høre når jeg er ute hos bedrifter. Joda, det kan godt være at det er forhold på arbeidsplassen som gjør at man blir utsatt for slike hendelser, og at risikoen kan være høy, men det skal aldri være en del av jobben. Da har du ikke et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, som lovverket krever.

Arbeidsgivere har en avgjørende rolle når det gjelder å sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø for sine ansatte. Dette ansvaret handler også om å beskytte arbeidstakerne mot vold, trusler og andre uheldige belastninger som kan oppstå i forbindelse med arbeidet.

Få kontroll på risikoen
Men hvordan kan arbeidsgiver gjøre det? Først og fremst må arbeidsgiver få kontroll på risikoen. Forskrift om utførelse av arbeid setter krav til at risikoen for å bli utsatt for vold og trusler både skal kartlegges og risiko vurderes. Da skal arbeidsgiver ikke bare risiko vurdere hva som kan skje, men også forholdene rundt på arbeidsplassen som kan medføre at ansatte utsettes for vold eller trusler om vold. Når det er gjort, må det settes inn tiltak for å redusere risikoen. Så skal det både informeres om, læres opp i håndtering av vold og trusler, og så skal det øves på. Med andre ord, det holder ikke bare med opplæring, det må øves på også.

Til slutt må arbeidsgiver sørge for å ha rutiner på plass for oppfølging av ansatte som har vært utsatt for en hendelse.

Bidra til kartlegging av risikobilde
Vi i Medco dinHMS kan bistå med dette arbeidet. Sammen med bedriften kan vi både gjennomgå utløsende årsaker for vold og trusler og bidra til å finne tiltak ut fra kartlegging av risikobilde. Dersom det er behov kan vi også bistå bedriften med verktøy for å risiko vurdere for om enkelt personer er i sonen for å utagere voldelig en periode frem i tid. Vi bistår også med kurs og opplæring i både forebygging og håndtering av hendelser. Gjennom vårt kurs vil deltakerne både få verktøy for å ivareta sin egen sikkerhet, prate nedskalerende og få gode teknikker for å være mentalt forberedt slik at man i en situasjon står tryggere og handler korrekt.

Kim André Melheim Taraldsen, er ansatt som HMS-rådgiver i Medco dinHMS. Han har 20 års erfaring fra sikkerhetsbransjen med bl.a. håndtering av konflikter og utagerende adferd.

Relaterte artikler